۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

زنانی که با عشق و محدودیت آواز می خوانند

قصه زنان آواز خوان ایران قصه محدودیت است و عشق، اصرار برای ماندن و در ایران آواز خواندن.
قصه چمدان های است که گاه بسته می شود برای رفتن و خواندن.
قصه آرزوهایی است که در پستوی خانه پنهان می شود.
قصه اعمال سلیقه رهبران مذهبی است که حالا شنیدن صدای زن ها را حرام خوانده اند.
همه این قصه ها را در «ایران وایر» نوشتم
اینجا : تابوی صدای زن